تحقق خدمات الکترونیکی حوزه سلامت با برطرف نمودن موانع حضور کسب و کارها اقدام مهم تنظیم ضوابط و مقررات فعالیت سکوها و شرکت‌های توزیع دارو / سهولت در دسترسی و شفافیت در توزیع دارو با فعالیت سکوها و شرکت‌های توزیع دارو فعالیت سکوها و شرکت‌های توزیع دارو در راستای سه دستاورد «تسهیل، تسریع و تکریم» مردم امکان حضور سکوهای تجارت الکترونیکی در انجام و ثبت معاملات خودرو، ایجاد شد دعوت به همکاری شرکت‌های تجارت الکترونیکی جهت مشارکت در اجرای «انجام معاملات وسایل نقلیه»
تحقق خدمات الکترونیکی حوزه سلامت با برطرف نمودن موانع حضور کسب و کارها
اقدام مهم تنظیم ضوابط و مقررات فعالیت سکوها و شرکت‌های توزیع دارو / سهولت در دسترسی و شفافیت در توزیع دارو با فعالیت سکوها و شرکت‌های توزیع دارو
فعالیت سکوها و شرکت‌های توزیع دارو در راستای سه دستاورد «تسهیل، تسریع و تکریم» مردم
امکان حضور سکوهای تجارت الکترونیکی در انجام و ثبت معاملات خودرو، ایجاد شد
دعوت به همکاری شرکت‌های تجارت الکترونیکی جهت مشارکت در اجرای «انجام معاملات وسایل نقلیه»
پنجره هوشمند خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد تجارت الکترونیکی
آیا شما در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) عضویت دارید؟

بلی
خیر