انتصاب آقای مهندس علی رهبری به ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  دومین جلسه هم اندیشی اتحادیه ها و انجمن های صنفی با دست اندرکاران سامانه ستاد دو نشست مرکز در خصوص معرفی و نحوه تعامل سامانه های تجارت ایران بیست و ششمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور برگزار شد معاون رئیس کنسرسیوم زیرساخت کلید عمومی آسیا انتخاب شد.
انتصاب آقای مهندس علی رهبری به ریاست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
دومین جلسه هم اندیشی اتحادیه ها و انجمن های صنفی با دست اندرکاران سامانه ستاد
دو نشست مرکز در خصوص معرفی و نحوه تعامل سامانه های تجارت ایران
بیست و ششمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور برگزار شد
معاون رئیس کنسرسیوم زیرساخت کلید عمومی آسیا انتخاب شد.
میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به چه اندازه می باشد؟

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم