رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1396/11/21
سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهاي مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1396/11/10
وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به آمار آنکتاد بررسی کرد:
1396/11/7
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد:
1396/10/2
تا چه ميزان با اسناد بالادستي تجارت الكترونيكي كشور در تسهيل فعاليت كسب و كارهاي آنلاين آشنايي داريد؟

بسيار زياد
زياد
متوسط
كم
بسيار كم