نخستین شماره ماهنامه تدارکات الکترونیکی دولت پاسخ به سوالات در خصوص انتشار اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها الزام کسب و کارهای الکترونیکی به درج شناسه کالا برای چهار دسته کالایی فاز دوم تدوین آئین نامه  تبلیغات در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی نخستین فاز تدوین ضوابط ساماندهی سکوهای الکترونیکی
نخستین شماره ماهنامه تدارکات الکترونیکی دولت
پاسخ به سوالات در خصوص انتشار اطلاعات سوابق عملکرد کسب و کارها
الزام کسب و کارهای الکترونیکی به درج شناسه کالا برای چهار دسته کالایی
فاز دوم تدوین آئین نامه تبلیغات در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی
نخستین فاز تدوین ضوابط ساماندهی سکوهای الکترونیکی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.