ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی فقط با اطلاعات پرداخت ادامه استقبال خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره دو دستاورد بسیار مهم و کلیدی در حوزه امضای الکترونیکی نظام بانکی صدور گواهی امضای الکترونیکی از مرز یک میلیون گواهی در سال گذشت  فراهم شدن امکان رسیدگی سریع و منصفانه به شکایات از کسب ‌و کارهای اینترنتی
ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی فقط با اطلاعات پرداخت
ادامه استقبال خوب کسب و کارهای خرد از اینماد بدون ستاره
دو دستاورد بسیار مهم و کلیدی در حوزه امضای الکترونیکی نظام بانکی
صدور گواهی امضای الکترونیکی از مرز یک میلیون گواهی در سال گذشت
فراهم شدن امکان رسیدگی سریع و منصفانه به شکایات از کسب ‌و کارهای اینترنتی
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.