نتایج نظرسنجی و مشارکت مردمی

- نظرسنجی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) پیرامون تعاملات تامین کنندگان و خریداران