وظایف:

1) صدور کلیه احکام کارگزینی و قراردادهای خرید خدمت کارکنان

2) اجرای قوانین و مقررات استخدامی و طرح های طبقه بندی مشاغل

3) بررسی نیازها و فراهم آوردن امکانات رفاهی، تعاون، بهداشت و درمان کارکنان مرکز

4) انجام امور بازنشستگان و موظفین بر اساس مقررات مربوط

5) پیش بینی، برآورد و تأمین نیازهای مرکز در زمینه وسایل و ملزومات، نگهداری و توزیع آنها بین واحدهای مختلف در چارچوب قوانین و مقررات

6) برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به تأمین خدمات عمومی نظیر آب، برق، سوخت، حمل و نقل، نظافت، سرایداری، چاپ و تکثیر، مخابرات، تأسیسات و کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین

7) برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به فعالیت شرکت های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان مرکز

8) مطالعه، بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص بهبود کیفیت خدمات کارکنان و مراجعین