معرفی:

مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني دولتي عام، مركز منحصر به‌فردي است كه به طور عام مبادرت به ارائه خدمات گواهي الكترونيكي براي تمامي کاربردهاي مختلف به متقاضيان مي‌نمايد. این مركز، موجوديتي است كه با مجوز  شوراي سياستگذاري گواهي الکترونيکي کشور، مجوز صدور گواهي‌ الكترونيكي برای متقاضیان را دريافت كرده و گواهی آن در تاريخ 1386/12/20 صادر شده و از همان زمان به‌طور رسمي آغاز به‌ فعالیت نموده است. اين مرکز، نقش اصلي در توسعه زيرساخت کليد عمومي و کاربردهاي آن را دارد.

مطابق دستورالعمل اجرايي ساماندهي مراكز صدور گواهي الكترونيكي مياني، مصوبه مورخ 1388/02/19 شوراي سياستگذاري گواهي الکترونيکي کشور، تا زمان راه‌اندازي مراکز مياني خصوصي، اين مرکز مجاز است علاوه بر مشتریان بخش دولتی به مشتريان بخش خصوصي براي کاربردهاي غير دولتي، خدمات گواهي الكترونيكي ارائه نمايد.