نظرسنجی خدمات مرکز

ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیرخدمت

شرکت در نظرسنجی

1

ارائه انواع گواهی های الکترونیکی

صدور گواهی امضای دیجیتال اشخاص حقیقی

نظرسنجی

صدور گواهی مهر سازمانی اشخاص حقوقی

نظرسنجی

صدور گواهی SSL

نظرسنجی

صدور گواهی پست الکترونیکی امن

نظرسنجی

صدور گواهی امضای کد

نظرسنجی

2

ارائه تاییدیه مهر زمانی

-

نظرسنجی

3

ارائه مجوزهای فعالیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی

صدور مجوز مرکز میانی تابعه

نظرسنجی

صدور مجوز فعالیت مراکز میانی صدور گواهی الکترونیکی

نظرسنجی

4

صدور مجوز فعالیت دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی

-

نظرسنجی

5

ارائه خدمات به کسب و کارهای اینترنتی

صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی

نظرسنجی

بررسی تخلفات و نظارت برکسب و کارهای اینترنتی

نظرسنجی

رتبه بندی کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی

نظرسنجی

شناسایی و احراز مشتریان کسب وکارهای الکترونیکی

نظرسنجی

6

ارائه گواهی های تأییدیه تجهیزات زیرساخت کلید عمومی کشور

صدور گواهی تاییدیه الگوریتم زیرساخت کلید عمومی کشور

نظرسنجی

صدور گواهی تاییدیه پودمانهای رمزنگاشتی زیرساخت کلید عمومی کشور

نظرسنجی

صدور گواهی تاییدیه سامانه های صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی

نظرسنجی

صدور گواهی تاییدیه نرم افزارهای زیرساخت کلید عمومی کشور

نظرسنجی

7

مدیریت نظام تدارکات الکترونیکی دولت

مدیریت مزایده های الکترونیک دولت

نظرسنجی

مدیریت معاملات جزئی و متوسط الکترونیک دولت

نظرسنجی

مدیریت مناقصات الکترونیک دولت

نظرسنجی

8

مشاوره و آموزش در حوزه تجارت الکترونیک

-

نظرسنجی

9

ایجاد و نگهداری بستر الکترونیکی فرآیندهای تجارت

بسترسازی و یکپارچه سازی الکترونیکی فرآیندهای تجارت

نظرسنجی

ایجاد و نگهداری بستر الکترونیکی اخذ و استعلام مجوز های تجاری

نظرسنجی

ایجاد و نگهداری بستر الکترونیکی اطلاع رسانی یکپارچه ضوابط کالایی

نظرسنجی

10

تخصیص شناسه رهگیری کالا

-

نظرسنجی

11

تخصیص شناسه  کالا

-

نظرسنجی

12

ثبت مراکز نگهداری کالا

-

نظرسنجی

13

ثبت و به روز رسانی اطلاعات مالکیت تجهیزات سیم­کارت­خور

فعالسازی هویت تجهیزات سیم‏کارت‏خور

نظرسنجی

انتقال مالکیت تجهیزات سیم‏کارت‏خور

نظرسنجی

تغییر هویت تجهیزات سیم‏کارت‏خور

نظرسنجی

ثبت اطلاعات مالکیت تجهیزات سیمکارتخور (موجود قبل از طرح ریجستری)

نظرسنجی

14

ثبت شناسه گارانتی کالا

-

نظرسنجی

15

اعتبار سنجی و رتبه بندی بازرگانان

-

نظرسنجی

16

پاسخ به استعلامات تجارت

پاسخ به استعلام اعتبار و رتبه برای تجارت داخلی و خارجی

نظرسنجی

پاسخ به استعلام اصالت تجهیزات سیم‏کارت‏خور

نظرسنجی

پاسخ به استعلام شناسه گارانتی کالا

نظرسنجی

پاسخ به استعلام مراکز نگهداری کالا

نظرسنجی

پاسخ به استعلام شناسه کالا

نظرسنجی

پاسخ به استعلام شناسه رهگیری کالا

نظرسنجی

پاسخ به استعلام مالکیت کالا های مشمول آیین نامه شناسه کالا و رهگیری کالا

نظرسنجی

پاسخ به استعلام وضعیت گواهی الکترونيکي

نظرسنجی

پاسخ به استعلام قبض/ رسید انبار

نظرسنجی

پاسخ به استعلام بیجک (حواله) انبار

نظرسنجی

پاسخ به استعلام موجودی انبار

نظرسنجی

17

بازرسی و نظارت بر عملکرد مراکز میانی

-

نظرسنجی

18

بازرسی و نظارت بر عملکرد دفاتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی

-

نظرسنجی

19

ارائه جایزه تجارت الکترونیک

-

نظرسنجی

20

ثبت انتقال مالکیت کالا های مشمول آیین نامه شناسه کالا و رهگیری کالا

-

نظرسنجی

21

رسیدگی به شکایات حوزه تجارت الکترونیکی

-

نظرسنجی

22

صدور قبض/ رسید انبار

-

نظرسنجی

23

صدور بیجک/ حواله انبار

-

نظرسنجی