زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری

ردیف

عنوان

1

نامه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به قائم مقام بانک مرکزی (1400/03/22)

رابطه قوانین و مقررات فعالیت در زمینه صدور گواهی الکترونیکی با مصوبه مرکز ملی فضای مجازی در زمینه تأمین شناسه

2

نامه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان ثبت احوال، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (1400/05/17)

رابطه مصوبه مرکز ملی فضای مجازی در خصوص تأمین کنندگان شناسه برای اشخاص حقیقی و سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی با مقوله گواهی امضای الکترونیکی

3

نامه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به رییس کل بانک مرکزی (1400/06/14)

تشریح قوانین و مقررات راه اندازی مرکز صدور گواهی و لزوم پایبندی بانک مرکزی به این قوانین

4

نامه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به هیأت مدیره بانک ملی (1400/07/04)

اعلام مراکز معتبر صدور گواهی الکترونیکی و لزوم پایبندی بانک مرکزی قوانین موضوعه