معاونت زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری

معرفی:

معاونت زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری نقش مهم و کلیدی در توسعه زیرساخت‌های امنیتی تجارت الکترونیکی دارد. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی میانی عام و دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری (افتات) زیر نظر این معاونت فعالیت می کنند.

مهمترین وظایف:

1) برنامه ریزی، ارائه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور ارائه تسهیلات و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت های امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی

2) ارائه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور

3) ارتقاء دانش داخلی و فناوری های مورد استفاده روز جهان و آگاهی از فعالیت های خرابکارانه امنیتی به منظور پیشگیری از تهدیدات آینده از طریق ارائه راهکارها، استانداردها و قوانین مورد نیاز به مراجع ذیصلاح

4) انجام وظایف دبیرخانه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی

5) انجام وظایف مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

6) بررسی و احراز شرایط لازم وصلاحیت متقاضیان ایجاد مراکز میانی و صدور مجوز برای آنها

7) حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی

8) انجام وظایف مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام (بازرگانی)

9) ارائه خدمات صدور گواهی الکترونیکی برای متقاضیان در تمام حوزه های کاربردی توسط مرکز میانی عام

10) سیاستگذاری، کنترل کیفیت، پیشگیری و ارائه راهکارهای واکنشی امنیت تجارت الکترونیکی

11) نظارت و بازرسی بر زیرساخت های حیاتی امنیت تجارت الکترونیکی

12) ارائه پیشنهاد تدوین مقررات و آئین نامه های مربوط به مراجع ذی صلاح