میز خدمت الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  

ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیرخدمت

شناسنامه

خدمت

درگاه الکترونیکی

 ارائه خدمت

توافقنامه

سطح خدمت

راهنمای

دیجیتال

سوالات

متداول

شرکت در

نظرسنجی

1

ارائه انواع گواهی های الکترونیکی

صدور گواهی امضای دیجیتال اشخاص حقیقی

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

صدور گواهی مهر سازمانی اشخاص حقوقی

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

صدور گواهی SSL

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

صدور گواهی پست الکترونیکی امن

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

صدور گواهی امضای کد

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

2

ارائه تاییدیه مهر زمانی

-

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

3

ارائه مجوزهای فعالیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی

صدور مجوز مرکز میانی تابعه

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

صدور مجوز فعالیت مراکز میانی صدور گواهی الکترونیکی

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

4

صدور مجوز فعالیت دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی

-

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

5

ارائه خدمات به کسب و کارهای اینترنتی

صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

بررسی تخلفات و نظارت برکسب و کارهای اینترنتی

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

رتبه بندی کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

شناسایی و احراز مشتریان کسب وکارهای الکترونیکی

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

6

ارائه گواهی های تأییدیه تجهیزات زیرساخت کلید عمومی کشور

صدور گواهی تاییدیه الگوریتم زیرساخت کلید عمومی کشور

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

صدور گواهی تاییدیه پودمانهای رمزنگاشتی زیرساخت کلید عمومی کشور

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

صدور گواهی تاییدیه سامانه های صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

صدور گواهی تاییدیه نرم افزارهای زیرساخت کلید عمومی کشور

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

7

مدیریت نظام تدارکات الکترونیکی دولت

مدیریت مزایده های الکترونیک دولت

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

مدیریت معاملات جزئی و متوسط الکترونیک دولت

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

مدیریت مناقصات الکترونیک دولت

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

8

مشاوره و آموزش در حوزه تجارت الکترونیک

-

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

9

ایجاد و نگهداری بستر الکترونیکی فرآیندهای تجارت

بسترسازی و یکپارچه سازی الکترونیکی فرآیندهای تجارت

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

نظرسنجی

ایجاد و نگهداری بستر الکترونیکی اخذ و استعلام مجوز های تجاری

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

ایجاد و نگهداری بستر الکترونیکی اطلاع رسانی یکپارچه ضوابط کالایی

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

10

تخصیص شناسه رهگیری کالا

-

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

نظرسنجی

11

تخصیص شناسه  کالا

-

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

نظرسنجی

12

ثبت مراکز نگهداری کالا

-

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

13

ثبت و به روز رسانی اطلاعات مالکیت تجهیزات سیم­کارت­خور

فعالسازی هویت تجهیزات سیم‏کارت‏خور

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

انتقال مالکیت تجهیزات سیم‏کارت‏خور

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

تغییر هویت تجهیزات سیم‏کارت‏خور

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

ثبت اطلاعات مالکیت تجهیزات سیمکارتخور (موجود قبل از طرح ریجستری)

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

14

ثبت شناسه گارانتی کالا

-

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

نظرسنجی

15

اعتبار سنجی و رتبه بندی بازرگانان

-

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

نظرسنجی

16

پاسخ به استعلامات تجارت

پاسخ به استعلام اعتبار و رتبه برای تجارت داخلی و خارجی

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

نظرسنجی

پاسخ به استعلام اصالت تجهیزات سیم‏کارت‏خور

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

پاسخ به استعلام شناسه گارانتی کالا

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

نظرسنجی

پاسخ به استعلام مراکز نگهداری کالا

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

پاسخ به استعلام شناسه کالا

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

نظرسنجی

پاسخ به استعلام شناسه رهگیری کالا

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

پاسخ به استعلام مالکیت کالا های مشمول آیین نامه شناسه کالا و رهگیری کالا

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

پاسخ به استعلام وضعیت گواهی الکترونيکي

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

پاسخ به استعلام قبض/ رسید انبار

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

پاسخ به استعلام بیجک (حواله) انبار

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

پاسخ به استعلام موجودی انبار

مشاهده

ورود

مشاهده

نظرسنجی

17

بازرسی و نظارت بر عملکرد مراکز میانی

-

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

18

بازرسی و نظارت بر عملکرد دفاتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی

-

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

19

ارائه جایزه تجارت الکترونیک

-

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

20

ثبت انتقال مالکیت کالا های مشمول آیین نامه شناسه کالا و رهگیری کالا

-

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

 

مشاهده

 

مشاهده

نظرسنجی

21

رسیدگی به شکایات حوزه تجارت الکترونیکی

-

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

22

صدور قبض/ رسید انبار

-

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی

23

صدور بیجک/ حواله انبار

-

مشاهده

ورود

مشاهده

مشاهده

مشاهده

نظرسنجی