چاپ        ارسال به دوست

نشریه کاوش هاي مدیریت بازرگانی:

تأثیر نماد اعتماد الکترونیکی بر خرید از فروشگاه های اینترنتی

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و به نقل از نشریه علمی- پژوهشی کاوش هاي مدیریت بازرگانی (دانشگاه یزد)، پژوهشی با هدف بررسی تأثیر بازاریـابی اخلاقـی در تمایـل بـه خریـد مصـرف کننـده اینترنتـی باتوجـه بـه متغیـر نمـاد اعتمـاد الکترونیکـی صـورت گرفتـه اسـت. ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از روش توصیفی- پیمایشی اجرا شده و جامعۀ آماري پژوهش شامل کاربران یکی از شـبکه هـاي اجتمـاعی در سال 1395 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی ساده، 350 پرسشنامه توزیع، دریافـت و مورد ارزیابی قرارگرفت. جهت جمع آوري اطلاعات، از ابزار پرسشنامه بهـره گرفتـه شـده اسـت. بـه منظور تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS، Amos و همچنین از روش هاي آماري تحلیل رگرسیون و معادلات ساختاري استفاده شد. نتایج تحقیق، الگوي مفهومی ارائه شده را تأییـد نمـود و نشـان داد کـه بازاریابی اخلاقی بر تمایل به خرید مصرف کنندگان اینترنتی باتوجه به ضریب تاثیر 0/90 تاثیر مثبـت و معناداري دارد(P<0.05)، بازاریابی اخلاقی بر تمایل به خرید مصرف کنندگان اینترنتی باتوجه به متغیر تعدیلگر نماد اعتماد الکترونیکی تاثیر مثبت و معناداري دارد (P<0.05)، نتایج مدل معادلات سـاختار ي نیز نشان داد که مؤلفه صداقت و پایبندي بـه تعهـدات بیشـترین ضـریب تـأثیر را بـر تمایـل بـه خریـد مصرف کننده دارد. نتایج تحقیق به فروشـگاه هـاي مجـازي پیشـنهاد مـی کنـد کـه تأییـد فروشـگاه هـاي اینترنتی توسط یک مؤسسه ثالث داراي اهمیت می باشد؛ زیرا که تأثیر زیادي در جلـب اعتمـاد مراجعـه کنندگان خواهد داشت.

برای دانلود متن کامل مقاله، اینجا کلیک نمائید و یا به آدرس اینترنتی ذیل مراجعه فرمائید:

http://bar.yazd.ac.ir/article_1096.html


١٥:٣٥ - شنبه ٩ تير ١٣٩٧    /    شماره : ١٨٦    /    تعداد نمایش : ٤٧٦٢