وظایف:

1) نگهداری حساب اعتبارات بر اساس بودجه مصوب و تهیه گزارش از هزینه های انجام شده

2) تأمین اعتبارات برای پرداخت ها و اعتبارات عمرانی مرکز و صدور درخواست وجه وصول اعتبارات مصوب مربوط

3) ثبت و نگهداری حساب های مرکز اعم از اعتبارات جاری و عمرانی

4) تهیه صورتحسات و تنظیم گزارش درآمد به تفکیک منابع

5) تهیه و تنظیم اسناد هزینه مربوط به مرکز

6) انجام امور مربوط به دریافت ها بر اساس قوانین و مقررات

7) رسیدگی به کلیه اسناد هزینه از نظر وجود مدارک لازم و تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوط

8) تهیه و تنظیم حساب های ماهانه و سالانه مرکز جهت ارسال به مراجع قانونی ذی ربط

9) ثبت و نگهداری حساب اموال مرکز

10) تهیه گزارش های مالی دوره ای و موردی

11) نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و عنداللزوم تهیه و اصلاح آئین نامه ها و روش های مالی داخلی جهت رفع مسائل و مشکلات موجود

12) انجام همکاری های لازم با واحد مربوطه به منظور به کارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی، اداری و مالی و به کارگیری اتوماسیون اداری

13) اظهارنظر کارشناسی در خصوص انجام صرفه جویی  در اعتبارات هزینه ای و نظارت بر تخصیص بهینه اعتبارات در موارد تعیین شده