معرفی:

مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه بر طبق آیین‌نامه ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی، مسئول مجوز ایجاد، امضا، صدور و ابطال گواهی الکترونیکی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی در زیرساخت کلید عمومی کشور می‌باشد. برخی از وظایف این مرکز به شرح ذیل می‌باشد:

1) تضمین تطابق تمام ابعاد خدمات و عملیات این مرکز با زیرساخت مربوط به صدور گواهی الکترونیکی، تحت سیاست‌های گواهی الکترونیکی و مطابق با خواسته‌ها و ضمانت‌های آن سیاست‌ها

2) مسئولیت تمام ابعاد صدور و مدیریت مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، شامل نظارت بر فرآیندهای ثبت‌نام، احراز هویت، صدور گواهی‌های میانی، انتشار و ابطال گواهی‌ها و تجدید کلید