وظایف:


1) بررسی و پیشنهاد قوانین و مقررات مورد نیاز در راستای انجام پروژه های مصوب به دفتر استانداردها و توسعه همکاری های بین الملل

2) بررسی وضع موجود قوانین و مقررات بر اساس نیازمندی تعریف شده مرتبط با هریک از پروژه ها یا سایر نیازمندی های تعریف شده بر اساس تغییرات تکنولوژی و مقررات بین المللی

3) انجام همکاری های لازم به منظور شناسایی مسائل حقوقی مرتبط با پروژه های بین المللی از طریق تعامل مؤثر با واحد ذی ربط

4) تدوین و طراحی فرآیندهای کاری مورد نیاز در حوزه تجارت الکترونیکی

5) شناسایی استانداردهای جهانی فرآیندهای تجاری (Business Processes) و فراهم نمودن زمینه لازم جهت کسب وضع مطلوب فرآیندها

6) تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها و تهیه متن مصوبه های مورد نیاز مرتبط

7) اجرای مصوبات و خروجی های کمیته ملی ادیفکت (EDI/FACT) مرتبط با بسترسازی تسهیل تجاری

8) بررسی و پیشنهاد ضوابط و مقررات جرایم و مجازات ها در حوزه تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی به واحد ذی ربط

9) تعیین و اولویت بندی زیرساخت های مورد نیاز جهت توسعه تجارت الکترونیکی در همه ابعاد (دولت، بنگاه، مصرف کننده، درون مرزی و فرامرزی) به جز زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی از طرق مختلف و تعیین نحوه تأمین/ دستیابی به زیرساخت های تصویب شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

10) بررسی و پیشنهاد قوانین، مقررات و فرآیندهای تجاری مورد نیاز در راستای اجرای پروژه ها از طریق تعامل مؤثر با دفتر ذی ربط

11) همکاری در انتخاب تأمین کنندگان و مشاوران اصلح جهت اجرای پروژه های زیرساخت (تهیه RFP) و استقرار پروژه های زیرساخت در کشور (از قبیل اسناد الکترونیکی سازمان ملل (UN. eDOCs)، پرداخت الکترونیکی (ePayment)، مخزن داده های تجاری (Message Hub) و ... از طریق همکاری بین سازمانی و مشارکت نمودن تمامی دستگاه های ذی نفع

12) حمایت از به روز رسانی و نگهداری زیرساخت های ایجاد شده در موارد مورد نیاز

13) تعریف پروژه های مشترک بین کشورها (پنجره واحد منطقه ای و ...) با همکاری سایر کشورها