میز خدمت الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  

ردیف

نام خدمت

شناسنامه خدمت

آدرس درگاه الکترونیکی ارائه خدمت

1

صدور گواهی امضای دیجیتال (اشخاص حقیقی)

مشاهده

http://www.gica.ir

2

صدور گواهی مهر سازمانی (اشخاص حقوقی)

مشاهده

http://www.gica.ir

3

صدور گواهی SSL

مشاهده

http://www.gica.ir

4

صدور گواهی پست الکترونیکی امن

مشاهده

http://www.gica.ir

5

صدور گواهی امضای کد

مشاهده

http://www.gica.ir

6

ارائه تاییدیه مهر زمانی

مشاهده

http://tsa.gica.ir/tsa

7

صدور مجوز فعالیت مراکز میانی تابعه

مشاهده

http://www.rca.gov.ir

8

صدور مجوز فعالیت مراکز میانی صدور گواهی الکترونیکی

مشاهده

http://www.rca.gov.ir/2056.html

9

صدور مجوز فعالیت دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی

مشاهده

http://www.gica.ir

10

صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی

مشاهده

http://www.enamad.ir

11

بررسی تخلفات و نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی

مشاهده

http://www.enamad.ir

12

رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی

مشاهده

http://www.enamad.ir

13

شناسایی و احراز مشتریان کسب و کارهای الکترونیکی

مشاهده

http://www.enamad.ir

14

صدور گواهی تاییدیه الگوریتم زیرساخت کلید عمومی کشور

مشاهده

http://rca.gov.ir/PKI_2052.html

15

صدور گواهی تاییدیه پودمان‏ های رمزنگاشتی زیرساخت کلید عمومی کشور

مشاهده

http://rca.gov.ir/PKI_2052.html

16

صدور گواهی تاییدیه سامانه‏ های صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی

مشاهده

http://rca.gov.ir/(CA)_2050.html

17

صدور گواهی تاییدیه نرم ‏افزارهای زیرساخت کلید عمومی کشور

مشاهده

http://rca.gov.ir/PKE_2051.html

18

مدیریت مزایده های الکترونیکی دولت

مشاهده

http://www.setadiran.ir

19

مدیریت معاملات جزئی و متوسط الکترونیکی دولت

مشاهده

http://www.setadiran.ir

20

مدیریت مناقصات الکترونیک دولت

مشاهده

http://www.setadiran.ir

21

مشاوره و آموزش در حوزه تجارت الکترونیک

مشاهده

http://www.rca.gov.ir

22

بسترسازی و یکپارچه سازی الکترونیکی فرآیندهای تجارت

مشاهده

http://www.ntsw.ir

23

ایجاد و نگهداشت بستر الکترونیکی اخذ و استعلام مجوزهای تجاری

مشاهده

https://www.ntcms.ir

24

ایجاد بستر الکترونیکی اطلاع رسانی یکپارچه ضوابط کالایی

مشاهده

http://www.crs1.ntsw.ir

25

تخصیص شناسه رهگیری کالا

مشاهده

http://www.ntsw.ir

26

تخصیص شناسه کالا

مشاهده

cid.ntsw.ir

27

ثبت مراکز نگهداری کالا

مشاهده

www.nwms.ir

28

فعالسازی هویت تجهیزات سیم کارت خور

مشاهده

http://www.hamta.ntsw.ir

29

انتقال مالکیت تجهیزات دارای سیم کارت

مشاهده

http://www.hamta.ntsw.ir

30

تغییر هویت تلفن همراه

مشاهده

http://www.hamta.ntsw.ir

31

ثبت شناسه گارانتی کالا

مشاهده

http://www.ntsw.ir

32

اعتبار سنجی و رتبه بندی بازرگان

مشاهده

http://mvcrs.ir

33

پاسخ به استعلام اعتبار و رتبه بازرگان

مشاهده

http://mvcrs.ir

34

پاسخ به استعلام اصالت تجهیزات سیم کارت خور

مشاهده

http://www.hamta.ntsw.ir

35

پاسخ به استعلام شناسه گارانتی کالا

مشاهده

http://www.ntsw.ir

36

پاسخ با استعلام مراکز نگهداری کالا

مشاهده

http://www.ntsw.ir

37

پاسخ به استعلام شناسه کالا

مشاهده

Cid.Ntsw.ir

38

پاسخ به استعلام شناسه رهگیری کالا

مشاهده

http://www.ntsw.ir

39

پاسخ به استعلام کالاهای مشمول آیین نامه شناسه کالا و رهگیری کالا

مشاهده

http://www.ntsw.ir

40

پاسخ به استعلام وضعیت گواهی الکترونیکی

مشاهده

http://www.gica.ir/portal/index?76

41

پاسخ به استعلام قبض/ رسید انبار

مشاهده

https://www.nwms.ir

42

پاسخ به استعلام بیجک/ حواله انبار

مشاهده

https://www.nwms.ir

43

پاسخ به استعلام موجودی انبار

مشاهده

 https://www.nwms.ir

44

بازرسی و نظارت بر عملکرد مراکز میانی

مشاهده

www.rca.gov.ir

45

بازرسی و نظارت بر عملکرد دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی

مشاهده

http://www.gica.ir

46

ارائه جایزه تجارت الکترونیک

مشاهده

 

47

ثبت انتقال مالکیت کالاهای مشمول آیین نامه شناسه کالا و رهگیری کالا

مشاهده

http://www.ntsw.ir

48

رسیدگی به شکایات در حوزه تجارت الکترونیکی

مشاهده

http://www.enamad.ir

http://www.hamta.ntsw.ir

49

صدور قبض/ رسید انبار

مشاهده

https://www.nwms.ir

50

صدور بیجک/ حواله انبار

مشاهده

https://www.nwms.ir