1- قانون برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آن (بخش اول)

 جهت دریافت فایل قانون برنامه پنجم توسعه کشور (بخش اول) بر روی لینک روبرو کلیک نمایید.
   
دانلود

 
2- قانون برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه های آن (بخش دوم)

 جهت دریافت فایل قانون برنامه پنجم توسعه کشور (بخش دوم) بر روی لینک روبرو کلیک نمایید.
   
دانلود

 
3- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

 جهت دریافت فایل سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران بر روی لینک روبرو کلیک نمایید.
   
دانلود

4- برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور

  جهت دریافت فایل برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور بر روی لینک روبرو کلیک نمایید.

دانلود