مرکز دولتي صدور گواهي الکترونيکي ريشه
1. ارزیابی پودمان‌های PKI
2. ارزیابی الگوریتم‌های PKI
3. ارزیابی سامانه‌های صدور و مدیریت گواهی
4. ارزیابی نرم‌افزارهای PKE
5. مشاوره و آموزش
6. راه‌اندازی مراکز میانی

مرکز صدور گواهي الکترونيکي مياني عام
1. صدور گواهی امضای دیجیتال(Digital Signature)
2. صدور گواهی مهر سازمانی
3. صدور گواهی پست الکترونیکی امن(Secured Email)
4. صدور گواهی SSL
5. صدور گواهی امضای کد (Code Signing)
6. مهر زمانی مطمئن (Time Stamp)
7. استعلام برخط وضیت گواهی (OCSP)
8. LDAP

سامانه تدارکات الکترونيکي دولت
مركز توسعه تجارت الكترونيكي متولي توسعه فعاليتهاي معاملاتي و تدارکاتي در بستر الکترونيکي بوده و با عنایت به مصوبات و ضوابط قانونی به جهت راه اندازی "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت" و در همین راستا مبنی بر تکلیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت وفق تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، اقدام به عملیاتی نمودن سیستم انجام معاملات دستگاه های اجرایی با رعایت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها نموده است.

سامانه جامع تجارت
1. حوزه تجاری : در این حوزه کلیه عملیات تجاری از ثبت یک پروفرما تا ثبت سفارش را تحت پوشش قرار می دهد.
2. حوزه مالی : در این حوزه کلیه موارد کاربرد عملیات ارزی تعریف شده است. موارد کاربرد در این حوزه شامل فعالیتهای درخواست گواهی ثبت آماری در عملیات تامین مالی به یکی از شیوه های حواله/ برات و اعتبار اسنادی است و در نهایت به مرحله تامین ارز درخواستی منتهی می شود.
3. حوزه حمل و نقل : در این حوزه کلیه موارد کاربرد عملیات لجستیک بین الملل تعریف شده است. در حال حاضر با توجه به گستردگی حوزه حمل بین الملل، حمل دریایی به عنوان یکی از مهمترین شیوه های حمل انتخاب و تحلیل گردیده است.
4. حوزه گمرکی : در این حوزه کلیه موارد کاربرد عملیات گمرکی تعریف شده است. در این فرآیند موارد کاربرد متعددی وجود دارد که شامل سه فعالیت عمده اظهار کالا ،اخذ مجوز و ترخیص کالا می باشد.

نماد اعتماد الکترونيکي
مركز توسعه تجارت الكترونیكی مسئولیت ایجاد زیر ساخت های امنیت و اعطای نماد اعتماد الكترونیكی به کسب و کارهای اینترنتی را برعهده دارد. اعطای نماد اعتماد الكترونیكی برای وب‌سایت های تجاری با هدف قانونمند كردن و چارچوب دهی به فعالیت کسب و کارهای اینترنتی در حال انجام می باشد.