بیانیه مأموریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تأکید بر توسعه پایدار، افزایش رفاه عمومی و بهبود فضای کسب و کار، عهده دار سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت راهبردی، ایجاد زیرساخت ها، استقرار  و توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی در کشور می باشد، که با بهره مندی از استانداردها و تعاملات بین المللی به حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی می پردازد.