عنوان خدمت : ارائه تاییدیه مهر زمانی شناسه خدمت : 13061563000
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)     خدمت به کسب و کار (G2B)    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت : ارائه سرویس مهر زمانی مطمئن برای ثبت زمان در تراکنشهای الکترونیکی
مدارک مورد نیاز :
جزئیات خدمت متوسط مدت زمان ارائه خدمت کسری از دقیقه
ساعات ارائه خدمت  
تعداد بار مراجعه حضوری نیاز به مراجعه حضوری نمی باشد.
هزینه ارائه خدمت (ریال) مبلغ (ريال) شماره حسابهای بانکی
ندارد  
نحوه دسترسی اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا/مرکز تماس
تلفن همراه
پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمت / دفاتر پیشخوان خدمات
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)