عنوان خدمت : مدیریت مزایده های الکترونیک دولت شناسه خدمت : 10011568100
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)     خدمت به کسب و کار (G2B)    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت : انجام کلیه مراحل مزایده توسط دستگاه مزایده گزار و شرکت در مزایده توسط مزایده گر و اعلام به برنده ، عقد قرارداد، تحویل و پرداخت در این سامانه امکان پذیر می باشد
مدارک مورد نیاز :
ثبت نام دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی می بایست ابلاغ دریافت و ثبت نام در سامانه را محقق نموده باشد. مدارک مورد نیاز:
مشخصات دستگاه اجرایی، لیست کاربران، حسابهای مورد استفاده در معاملات دستگاه اجرایی و مشخصات صاحبان امضای مجاز و سقف برداشت
- ثبت نام مزایده گران : اشخاص حقیقی یا حقوقی شرکت کننده در مزایده پس از ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و دریافت شناسه کاربری و رمز عبور قادر به شرکت در مزایده ها در بستر سامانه می باشند. مدارک مورد نیاز:
مدارک مورد نیاز مزایده گران حقیقی:
1- فرم تكميل شده درخواست ثبت نام مزايده گران (فقط برای ثبت نام حضوری) و يا ارائه کدرهگيری)فقط برای ثبت نام غيرحضوری(
2- اصل وکپی كارت شناسائي ملي و شناسنامه فرد مسئول
3- یک قطعه عکس 4×3 از فرد مسئول ( جديد، تمام رخ، ساده )
4- اصل گواهی صحت امضا محضری فرد مسئول )در صورت عدم حضور در دفتر ثبت نام(
5- مراجعه به آدرس https://eproc.setadiran.ir/eproc/digitalSignatureGuide.do درسايت¬سامانه جهت¬دريافت اطلاعات لازم¬برای¬اقدام مقتضی جهت اخذگواهی¬امضای¬الكترونيكی
مدارک مورد نیاز مزایده گران حقوقی:
1- فرم تكميل شده درخواست ثبت نام مزايده گران (فقط برای ثبت نام حضوری) و يا ارائه کدرهگيری)فقط برای ثبت نام غيرحضوری(
1- اصل وکپی كارت شناسائي ملي و شناسنامه فرد مسئول
2- یک قطعه عکس 4×3 از فرد مسئول ( جديد، تمام رخ، ساده )
3- اصل وکپی گواهی اخذکد اقتصادی
4- اصل وکپی اساسنامه، روزنامه رسمي ثبت شركت با آخرين تغييرات
5- اصل وکپی گواهی ثبت شرکت
6- نامه معرفي نماينده تام الاختيار(فرد مسئول) مزايده گر توسط كليه صاحبان امضاء(در صورت تعدد صاحبان امضاء). لازم است طبق نمونه ارائه شده در سامانه در سربرگ شركت و با امضا صاحبان امضا و مهر شركت تهيه گردد. ضمناهمان فرد مسئول بايدنسبت به دريافت گواهي امضاي الكترونيكي افراد مستقل اقدام نمايد.
7- اصل گواهی صحت امضا محضری فرد مسئول )در صورت عدم حضور در دفتر ثبت نام( مراجعه به آدرس https://eproc.setadiran.ir/eproc/digitalSignatureGuide.do در سايت سامانه جهت دريافت اطلاعات لازم برای اقدام مقتضی جهت اخذ گواهی مهر سازمانی کاربر
جزئیات خدمت متوسط مدت زمان ارائه خدمت ثبت نام مزایده گر: 1 ساعت
ثبت نام دستگاه اجرایی: 1 روز
ادامه فرآیند مزایده بسته به نوع و ماهیت مزایده ها متفاوت است.
ساعات ارائه خدمت  
تعداد بار مراجعه حضوری - ثبت نام مزایده گران : 1 بار
- ثبت نام دستگاه اجرایی: الزامی برای مراجعه حضوری وجود ندارد.
هزینه ارائه خدمت (ریال) مبلغ (ريال) شماره حسابهای بانکی
- در صورت برنده شدن مزایده گر در مزایده می بایست کارمزد سامانه را طبق مصوبه سازمان حمایت به شرح ذیل پرداخت کند: معاملات کوچک و متوسط : حداکثر نیم (۰.۵) درصد از مبلغ هر معامله
- معاملات بزرگ تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط : نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط حداکثر دو دهم (0.2) درصد از هر معامله
- معاملات بزرگ بیش از پنج برابر نصاب معاملات متوسط : نسبت به مازاد پنج برابر نصاب معاملات متوسط حداکثر یک دهم (0.1) درصد از هر معامله
شماره حساب 1902594184 نزد بانک ملت شعبه نارنجستان کد 65359 به نام شرکت بهسازان ملت
نحوه دسترسی اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا/مرکز تماس
تلفن همراه
پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمت / دفاتر پیشخوان خدمات
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)