عنوان خدمت : مدیریت معاملات جزئی و متوسط الکترونیک دولت شناسه خدمت : 10011568101
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)     خدمت به کسب و کار (G2B)    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت : انجام کلیه مراحل خرید توسط دستگاه خریدار و شرکت در خرید توسط تامین کننده و اعلام به برنده ، عقد قرارداد، تحویل و پرداخت در این سامانه امکان پذیر می باشد.
مدارک مورد نیاز :
- ثبت نام دستگاه اجرایی:
1- معرفی نامه رابط دستگاه اجرایی از سمت مقام مسئول
2-مشخصات کاربری رابط دستگاه دریافت شده از طریق یکی از دو روش مراجعه حضوری یا پست الکترونیکی
3-اطلاعات مورد نیاز که به شرح ذیل می باشد:
مشخصات دستگاه اجرایی، اطلاعات نقش های دستگاه، حسابهای مورد استفاده در معاملات دستگاه اجرایی و مشخصات صاحبان امضای مجاز و سقف برداشت
- ثبت نام تأمین کنندگان/مناقصه گران :
مدارک مورد نیاز تامین کنندگان و مناقصه گران حقیقی:
1. فرم¬تكميل¬شده¬درخواست ثبت نام تامین¬کننده¬ومناقصه¬گر(فقط برای ثبت نام حضوری)وياارائه کدرهگيری)فقط برای ثبت نام غيرحضوری(
2. اصل وکپی كارت شناسائي ملي و شناسنامه فرد مسئول
3. یک قطعه عکس 4×3 از فرد مسئول ( جديد، تمام رخ، ساده )
4. اصل¬¬و کپی حداقل یکی¬ازمجوزهای اخذ شده در راستای فروش کالا یا ارائه خدمت با توجه به موارد اظهار شده در فرم ثبت¬نام
5. نامه معرفي فرد مسئول تامین کننده و مناقصه گر توسط كليه شرکاء (در صورت تعدد شرکاء).
6. سند تأیید شده "شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ایران" (طبق توضیحات مندرج در راهنمای تأمین کنندگان و مناقصه گران.)
7. فیش واریزی به مبلغ 000/500 ریال
8. مراجعه به آدرس https://eproc.setadiran.ir/eproc/digitalSignatureGuide.do درسايت¬سامانه جهت¬دريافت اطلاعات لازم¬برای¬اقدام مقتضی جهت اخذگواهی¬امضای¬الكترونيكی مدارک مورد نیاز تامین کنندگان و مناقصه گران حقوقی:
1. فرم¬تكميل¬شده¬درخواست ثبت نام تامین¬کننده¬ومناقصه¬گر(فقط برای ثبت نام حضوری)وياارائه کدرهگيری)فقط برای ثبت نام غيرحضوری(
2. اصل وکپی كارت شناسائي ملي و شناسنامه فرد مسئول
3. اصل و کپی حداقل یکی از مجوزهای اخذ شده در راستای فروش کالا یا ارائه خدمت با توجه به موارد اظهار شده در فرم ثبت نام
4. یک قطعه عکس 4×3 از فرد مسئول ( جديد، تمام رخ، ساده )
5. اصل وکپی گواهی اخذکد اقتصادی
6. اصل وکپی اساسنامه، روزنامه رسمي ثبت شركت با آخرين تغييرات و معرفی صاحبان امضاء ممهور به مهر تأمین کننده/مناقصه گر
7. اصل وکپی گواهی ثبت شرکت
8. نامه معرفي فرد مسئول تامین کننده و مناقصه گر توسط كليه صاحبان امضاء(در صورت تعدد صاحبان امضاء).
9. سند تأیید شده "شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ایران" (طبق توضیحات مندرج در راهنمای تأمین کنندگان و مناقصه گران)
10. فیش واریزی به مبلغ 700000 ریال
مراجعه به آدرس https://eproc.setadiran.ir/eproc/digitalSignatureGuide.do در سايت سامانه جهت دريافت اطلاعات لازم برای اقدام مقتضی جهت اخذ گواهی¬مهر¬سازمانی کاربر(برای¬مناقصه¬گراجباری است)
جزئیات خدمت متوسط مدت زمان ارائه خدمت ثبت نام تأمین کنندگان: یک ساعت
ثبت نام دستگاه اجرایی: یک روز کاری
ساعات ارائه خدمت  
تعداد بار مراجعه حضوری -تأمین کننده/مناقصه گر: یکبار برای همیشه
دستگاه اجرایی نیازی به مراجعه حضوری ندارد
اشخاص حقیقی یا حقوقی نیازی نیست یا در صورت تمایل یکبار
هزینه ارائه خدمت (ریال) مبلغ (ريال) شماره حسابهای بانکی
1- هزینه ثبت نام تأمین کننده/مناقصه گر عبارتند از:
- 000/ 500 ریال برای کاربر حقیقی
- 000/700 ریال برای کاربر حقوقی

2- کارمزد سامانه معاملات کوچک و متوسط : حداکثر نیم (۰.۵) درصد از مبلغ هر معامله
معاملات بزرگ تا پنج برابر نصاب معاملات متوسط : نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط حداکثر دو دهم (0.2) درصد از هر معامله
معاملات بزرگ بیش از پنج برابر نصاب معاملات متوسط : نسبت به مازاد پنج برابر نصاب معاملات متوسط حداکثر یک دهم (0.1) درصد از هر معامله
پرداخت نقدی حق عضویت و کارمزد: شماره حساب 1902594184 نزد بانک ملت شعبه نارنجستان کد 65359 به نام شرکت بهسازان ملت
نحوه دسترسی اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا/مرکز تماس
تلفن همراه
پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمت / دفاتر پیشخوان خدمات
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)