عنوان خدمت : ارزیابی سامانه های صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی شناسه خدمت : 13061567102
نوع خدمت : خدمت به شهروندان (G2C)     خدمت به کسب و کار (G2B)    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح خدمت :
• آزمون و ارزیابی مؤلفه‌های مختلف یک سامانه صدور و مدیریت گواهی شامل CA، RA، OCSP و مخزن
• آزمون و ارزیابی سامانه مهر زمانی (TSA)
• اعطای گواهی تأییدیه در حوزه سامانه‌های صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی (گواهی الکترونیکی)
مدارک مورد نیاز : درخواست رسمی تقاضای ارزیابی و اسناد و مدارک مرتبط با محصول مطابق با راهنمای ارزیابی نرم افزار
جزئیات خدمت متوسط مدت زمان ارائه خدمت 3 ماه
ساعات ارائه خدمت  
تعداد بار مراجعه حضوری حداقل یکبار جهت نصب محصول در آزمایشگاه
هزینه ارائه خدمت (ریال) مبلغ (ريال) شماره حسابهای بانکی
مطابق با تعرفه آزمایشگاه برای هر محصول (آزمایشگاه مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک)  
نحوه دسترسی اینترنتی
پست الکترونیک
تلفن گویا/مرکز تماس
تلفن همراه
پیام کوتاه
دفاتر ارائه خدمت / دفاتر پیشخوان خدمات
جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)