دهم تیرماه، روز ملی صنعت و معدن، گرامی باد. طرح تدوین آئین نامه تبلیغات در حوزه کسب و کارهای اینترنتی نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی توسط پنل یکپارچه نظارتی صدور گواهی های الکترونیکی مرکز میانی دولتی عام در ساختار G3 ساختار G3 زیرساخت کلید عمومی کشور راه اندازی گردید
دهم تیرماه، روز ملی صنعت و معدن، گرامی باد.
طرح تدوین آئین نامه تبلیغات در حوزه کسب و کارهای اینترنتی
نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی توسط پنل یکپارچه نظارتی
صدور گواهی های الکترونیکی مرکز میانی دولتی عام در ساختار G3
ساختار G3 زیرساخت کلید عمومی کشور راه اندازی گردید
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
پوستر روز ملی صنعت و معدن:
1398/4/1
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/3/22
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/3/13
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/3/13
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1398/3/5
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله، مطابق تعرفه مصوب گواهی الکترونیکی اخذ شد.
خیر، بیشتر از تعرفه مصوب گواهی الکترونیکی اخذ شد.
از تعرفه مصوب گواهی الکترونیکی آگاهی ندارم.