نقطه دسترسی سامانه های داخلی مرکز

- پرتال کارکنان مرکز

- آنکلود

- ایمیل سازمانی

- SharePoint