مهندس علی رهبری
رئیس مرکز

 

حراست

 

مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی

 

دفتر برنامه ریزی پایش و مطالعات راهبردی

 

مرکز داده بخش بازرگانی

 

مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات

 

معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی

دفتر نوسازی و تحول اداری

اداره کل امور اداری

اداره کل امور مالی و ذیحسابی

 

معاونت زیرساخت کلید عمومی و امنیت تجاری

مرکز گواهی الکترونیکی ریشه

مرکز میانی عام

دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری

 

معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها

دفتر بسترسازی تسهیل تجاری

دفتر توسعه کاربردها

دفتر استانداردها و توسعه همکاری های بین المللی

دفتر آموزش و ترویج