ثبت نام در طرح فروش خودرو صرفاً از طریق سایت خودروسازان پویش ایران همدل جشنواره فروش اینترنتی رمضان آغاز شد مقابله با جعل نماد اعتماد الکترونیکی با رویکرد پیشگیری سامانه نماد اعتماد الکترونیکی امن است
ثبت نام در طرح فروش خودرو صرفاً از طریق سایت خودروسازان
پویش ایران همدل
جشنواره فروش اینترنتی رمضان آغاز شد
مقابله با جعل نماد اعتماد الکترونیکی با رویکرد پیشگیری
سامانه نماد اعتماد الکترونیکی امن است
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
روابط عمومی مرکز توسعه تچارت الکترونیکی:
1399/3/1
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1399/2/21
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1399/2/9
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1399/2/3
روابط عمومی مرکز توسعه تچارت الکترونیکی:
1399/1/14
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.