به روز بودن قیمت و موجودی کالای فروشگاه های اینترنتی دارای اینماد تحقق هوشمندسازی صدور و تمدید امضای الکترونیکی قدردانی مرکز ملی فضای مجازی از مجوز نماد اعتماد الکترونیکی مقابله با جعل نماد اعتماد الکترونیکی با رویکرد پیشگیری الزامات کسب و کارها و خریداران در شرایط مبارزه با کرونا
به روز بودن قیمت و موجودی کالای فروشگاه های اینترنتی دارای اینماد
تحقق هوشمندسازی صدور و تمدید امضای الکترونیکی
قدردانی مرکز ملی فضای مجازی از مجوز نماد اعتماد الکترونیکی
مقابله با جعل نماد اعتماد الکترونیکی با رویکرد پیشگیری
الزامات کسب و کارها و خریداران در شرایط مبارزه با کرونا
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
سامانه جامع تجارت ایران
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه
مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام
دفتر امنیت فضای تبادل اطلاعات تجاری
نماد اعتماد الکترونیکی
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد:
1399/4/10
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1399/3/6
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1399/3/1
روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
1399/2/21
آیا هزینه پرداختی بابت صدور گواهی الکترونیکی در دفاتر ثبت نام مرکز میانی عام مطابق با تعرفه مصوب دولت، از شما اخذ شد؟

بله
خیر
از تعرفه آگاهی ندارم.