• تلفن: 85193730-21-98+

  • نمابر: 88968072-21-98+

  • پست الکترونیک: info@ecommerce.gov.ir

  • آدرس: تهران – بلوار کشاورز خیابان شهید نادری جنب کوچه حجت دوست ساختمان شماره یک وزارت صنعت، معدن و تجارت مركز توسعه تجارت الکترونیکی

  •