گزارشات عملکرد آماری ماهانه (تجمعی)

سال

ماه

1400


4

3

2

1

1399

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1398

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1397

12

11

10

9

8

7

 

گزارشات عملکرد برنامه ها و فعالیت های مرکز از محل بودجه عمومی دولت

سال

سه ماهه اول

شش ماهه اول

نه ماهه

12 ماهه

1399

مشاهده

مشاهده

مشاهده

مشاهده

1398

مشاهده (12 ماهه)