میز خدمت الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

ردیف

حوزه خدمت

نام خدمت

شناسنامه خدمت

درگاه الکترونیکی ارائه خدمت

1

مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

صدور مجوز مرکز میانی تابعه

مشاهده

ورود

2

صدور مجوز فعالیت مراکز میانی صدور گواهی الکترونیکی

مشاهده

ورود

3

صدور گواهی تاییدیه الگوریتم زیرساخت کلید عمومی کشور

مشاهده

ورود

4

صدور گواهی تاییدیه پودمانهای رمزنگاشتی زیرساخت کلید عمومی کشور

مشاهده

ورود

5

صدور گواهی تاییدیه سامانه های صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی

مشاهده

ورود

6

صدور گواهی تاییدیه نرم افزارهای زیرساخت کلید عمومی کشور

مشاهده

ورود

7

بازرسی و نظارت بر عملکرد مراکز میانی

مشاهده

ورود

8

مشاوره و آموزش در حوزه تجارت الکترونیک

مشاهده

ورود

9

مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام

صدور گواهی امضای دیجیتال اشخاص حقیقی

مشاهده

ورود

10

صدور گواهی مهر سازمانی اشخاص حقوقی

مشاهده

ورود

11

صدور گواهی SSL

مشاهده

ورود

12

صدور گواهی پست الکترونیکی امن

مشاهده

ورود

13

صدور گواهی امضای کد

مشاهده

ورود

14

ارائه تاییدیه مهر زمانی

مشاهده

ورود

15

صدور مجوز فعالیت دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی

مشاهده

ورود

16

پاسخ به استعلام وضعیت گواهی الکترونيکي

مشاهده

ورود

17

بازرسی و نظارت بر عملکرد دفاتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی

مشاهده

ورود

18

سامانه نماد اعتماد الکترونیکی

صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی

مشاهده

ورود

19

بررسی تخلفات و نظارت برکسب و کارهای اینترنتی

مشاهده

ورود

20

رتبه بندی کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی

مشاهده

ورود

21

ارائه جایزه تجارت الکترونیک

مشاهده

ورود

22

رسیدگی به شکایات حوزه تجارت الکترونیکی

مشاهده

ورود

23

سامانه یکپارچه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا)

شناسایی و احراز مشتریان کسب وکارهای الکترونیکی

مشاهده

ورود

24

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

مدیریت مزایده های الکترونیک دولت

مشاهده

ورود

25

مدیریت معاملات جزئی و متوسط الکترونیک دولت

مشاهده

ورود

26

مدیریت مناقصات الکترونیک دولت

مشاهده

ورود

27

سامانه جامع تجارت ایران

بسترسازی و یکپارچه سازی الکترونیکی فرآیندهای تجارت

مشاهده

ورود

28

ایجاد و نگهداری بستر الکترونیکی اخذ و استعلام مجوز های تجاری

مشاهده

ورود

29

ایجاد و نگهداری بستر الکترونیکی اطلاع رسانی یکپارچه ضوابط کالایی

مشاهده

ورود

30

اعتبار سنجی و رتبه بندی بازرگانان

مشاهده

ورود

31

تخصیص شناسه رهگیری کالا

مشاهده

ورود

32

تخصیص شناسه  کالا

مشاهده

ورود

33

ثبت مراکز نگهداری کالا

مشاهده

ورود

34

فعالسازی هویت تجهیزات سیم‏کارت‏خور

مشاهده

ورود

35

انتقال مالکیت تجهیزات سیم‏کارت‏خور

مشاهده

ورود

36

تغییر هویت تجهیزات سیم‏کارت‏خور

مشاهده

ورود

37

ثبت اطلاعات مالکیت تجهیزات سیمکارتخور (موجود قبل از طرح ریجستری)

مشاهده

ورود

38

ثبت شناسه گارانتی کالا

مشاهده

ورود

39

پاسخ به استعلام اعتبار و رتبه برای تجارت داخلی و خارجی

مشاهده

ورود

40

پاسخ به استعلام اصالت تجهیزات سیم‏کارت‏خور

مشاهده

ورود

41

پاسخ به استعلام شناسه گارانتی کالا

مشاهده

ورود

42

پاسخ به استعلام مراکز نگهداری کالا

مشاهده

ورود

43

پاسخ به استعلام شناسه کالا

مشاهده

ورود

44

پاسخ به استعلام شناسه رهگیری کالا

مشاهده

ورود

45

پاسخ به استعلام مالکیت کالا های مشمول آیین نامه شناسه کالا و رهگیری کالا

مشاهده

ورود

46

پاسخ به استعلام قبض/ رسید انبار

مشاهده

ورود

47

پاسخ به استعلام بیجک (حواله) انبار

مشاهده

ورود

48

پاسخ به استعلام موجودی انبار

مشاهده

ورود

49

ثبت انتقال مالکیت کالا های مشمول آیین نامه شناسه کالا و رهگیری کالا

مشاهده

ورود

50

صدور قبض/ رسید انبار

مشاهده

ورود

51

صدور بیجک/ حواله انبار

مشاهده

ورود